School Ondersteuningsprofiel

De scholen binnen het SWV ZuidHolland West hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het ondersteuningsaanbod van de scholen. Hierdoor is er een dekkend aanbod voor alle leerlingen binnen de regio. 

In de organisatie van de ondersteuningsstructuur gaan we uit van twee niveaus: basisondersteuning en extra ondersteuning.

De basisondersteuning is het aanbod van onderwijs en ondersteuning die de school zelf aan alle leerlingen binnen de schoolorganisatie kan bieden. De kern van de basisondersteuning wordt uitgevoerd in de groep. Onder de basisondersteuning vallen maatregelen die voor alle leerlingen kunnen gelden, zoals het volgen van trainingen en ondersteuning door deskundigen (mentor, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog, taalcoördinator). Ook de ondersteuning die het docententeam biedt aan alle leerlingen behoort tot de basisvoorzieningen van de school.

De extra ondersteuning is ons aanbod van onderwijs en extra ondersteuningsvoorzieningen in de school. Voor de inzet van de extra ondersteuning aan de leerling beschikt de school over aanvullende middelen die toegekend is door het samenwerkingsverband. Extra ondersteuning wordt gedefinieerd als alle vormen van onderwijsondersteuning die de basisondersteuning overstijgen.

Het ondersteuningsaanbod van het Wateringse Veld College is beschreven in het onderstaande Schoolondersteuningsprofiel.

Schoolondersteuningsprofiel Wateringse Veld College