Verlof en absentie

Kortdurend verlof

Kortdurend verlof is verlof van maximaal één dag. Er kan vooraf kortdurend verlof aangevraagd worden voor een:
• Bruiloft
• Jubileum
• Religieuze feestdag
• Oriëntatie studiekeuze
• Theorie-examen, tussentijdse toets of een rijexamen.

Aanvragen van kortdurend verlof
• Aanvragen voor kortdurend verlof moeten minimaal één week van tevoren worden ingediend bij de coördinator (met uitzondering van een begrafenis).
• Alle aanvragen voor kortdurend verlof worden via de absentiekaart gedaan. Deze kaart kan hier worden gedownload of bij de onderwijsassistent worden opgehaald. Een kopie van de uitnodiging, de trouwkaart, de rouwkaart of een bewijs van deelname aan een meeloopdag moet hieraan worden toegevoegd.
• Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) en zonder bewijs worden niet in behandeling genomen.
• Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door de medewerkster van het servicepunt.
• Bij afwijzing ontvang je daarvan bericht via de coördinator of teamleider.
• Ongeoorloofde afwezigheid moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
• Alle kortdurende verlofaanvragen worden door de administratie bewaard.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is verlof van maximaal tien dagen, en wordt uitsluitend door de rector toegekend. Bijzonder verlof kan alleen aangevraagd worden voor: 

1. Gewichtige omstandigheden
Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:
• bij ouders/verzorgers (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
• bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
• bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal  één dag verlof;
Verhuizing van gezin naar een andere gemeente: twee dagen.
 
2. Aard van beroep van (één van) de ouders/verzorgers
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts eenmaal per schooljaar buiten de officiële vakanties maximaal tien  dagen verlof worden gegeven. Dit mag uitsluitend wanneer door de specifieke aard van het beroep van één van de ouder(s) en/of verzorger(s) het niet mogelijk is om als gezin, ten minste twee weken aaneengesloten in één van de schoolvakanties gedurende het cursusjaar, met vakantie te gaan. Dit verlof mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen.
Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. De rector kan aan je ouder(s)/verzorger(s) om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de rector de leerplichtambtenaar om advies.

N.B.
Het is verstandig om geen vliegticket te boeken vóór verkregen toestemming voor het aangevraagde verlof.
 
De data van de schoolvakanties worden regionaal afgesproken. Dat betekent dat de informatie die verstrekt wordt op de site van het Ministerie niet altijd juist is en geverifieerd moet worden bij de school. Alleen de in onze schoolgids en op de website vermelde vakantiedata zijn de juiste.

3. Noodzakelijk bezoek buitenland
Wanneer er zich een (ernstige) situatie voordoet waarbij het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u als ouder(s) en/of verzorger(s) verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode.
 
N.B.
Wanneer een leerling zonder overleg moet vertrekken vanwege een ernstige situatie, moet achteraf toestemming van de rector gevraagd worden en gezorgd worden voor bewijsstukken (officiële verklaringen, tickets).

Aanvragen van bijzonder verlof
• Verlofaanvragen voor langer dan een dag, moeten minimaal acht weken van tevoren worden ingediend bij de administratie, behalve een verlofaanvraag in het geval van ernstige ziekte en overlijden.
• Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof kunt u hier downloaden of via de administratie verkrijgen. Een kopie van de rouwkaart, werkgeversverklaring, officiële verklaring, vliegticket of bewijs van verhuizing moet hieraan worden toegevoegd.
• Aanvragen via andere kanalen (briefjes/telefoontjes/mailtjes) worden niet in behandeling genomen.
• De verlofaanvraag wordt altijd aan de rector voorgelegd en besproken. De rector moet akkoord gaan met het verzoek.
• Bij akkoord wordt de aanvraag verwerkt en geregistreerd in Magister door de administratie.
• Bij afwijzing ontvangt u daarvan bericht via de administratie.
• Ongeoorloofde afwezigheid van een leerling moet door ons gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.
• Aanvragen worden bewaard door de administratie. 

Melden van afwezigheid

Het kan gebeuren dat je een keer te laat bent, verlof wilt aanvragen, of je ziek moet laten melden. Daarover moeten wij altijd op tijd geïnformeerd worden. Ook voor ouders ligt daar een taak. LET OP: zit je in de examenklas, dan gelden er aanpassingen van de regels. Die aanpassingen vind je in het examenreglement.

Drie keer te laat

Ben je drie keer te laat gekomen, dan moet je je de volgende ochtend melden tussen 07:25 uur en 07:30 uur bij het servicepunt (ongeacht het tijdstip van je eerste les). Ben je dit vergeten, dan moet je diezelfde middag twee lesuren nablijven en je de volgende dag melden tussen 07:25 en 07:30 uur. De mentor zal naar aanleiding van dit verzuim contact opnemen met je ouders. Bij vier keer, vijf keer enzovoorts te laat, geldt ook de vroeg-melden regel. 

Ben je ziek?

Je ouder(s)/verzorger(s) melden voor aanvang van de lessen aan school dat je ziek bent. Dat mag telefonisch op nummer 070 308 98 87. Als de voicemail aan staat, kan de boodschap ingesproken worden. Noem hierbij naam, klas en de reden van afwezigheid.

Ben je beter?

Download de betermeldkaart van de website. Op de dag dat je beter bent, lever je de kaart, ondertekend door je ouder(s) en/of verzorger(s), in bij het servicepunt.

betermeld kaart

Word je op school niet lekker?

Je mag niet van school weggaan zonder je te melden bij je coördinator of bij de onderwijsassistent. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Je mag pas naar huis gaan als de onderwijsassistent of coördinator contact heeft gehad met je ouder(s) en/of verzorger(s).

Blessure en de gymles

Heb je een blessure of is er een andere reden waardoor het lastig is om mee te gymmen, dan verwachten we je toch in de gymles. Waar mogelijk krijg je daar een andere taak. Ben je toch niet aanwezig in de gymles, dan voeren we dit in als ongeoorloofd absent (AO) in Magister. Als het gaat om langdurige of ernstige blessures, kunnen je ouder(s)/verzorger(s) contact opnemen met de teamleider. Er worden dan individueel afspraken gemaakt.

Medisch verzuim

Bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist of therapeut wordt zoveel mogelijk buiten schooltijden – en zeker niet tijdens toetsen (toetsweek, toetsband) – ingepland. De afspraak wordt altijd van tevoren aan school gemeld. Laat de geplande afspraak door je ouders melden door het inleveren van een absentiekaart bij de onderwijsassistent.

absentiekaart tandarts enz.

Voor meer informatie over verlof en de leerplicht kunt u de volgende links raadplegen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/onderwijs-en-studeren/verlof-van-school-aanvragen.htm