Tweetalig onderwijs

Tweetalig havo en vwo

Het Wateringse Veld College biedt, naast de reguliere vwo- en havo- opleiding, ook een tweetalige vwo-opleiding én een tweetalige havo-opleiding aan. Tweetalig Onderwijs (TTO) is gebaseerd op de gedachte dat een taal het beste wordt geleerd door ‘immersion’, onderdompeling. Deze onderdompeling betekent dat bij een reeks vakken Engels de voertaal is. Tenminste 60 procent van het totale lesprogramma wordt in de loop van de opleiding in het Engels aangeboden.

Wat is TTO?

Bij Tweetalig Onderwijs wordt er naast het vak Engels ook een aantal andere vakken in het Engels gegeven. In de brugklas TTO op het Wateringse Veld College zijn dat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie en kunstvak. In het tweede en derde leerjaar komen daar de vakken natuurkunde en scheikunde bij. Natuurlijk wordt er in de Engelse taal veel aandacht besteed aan de inhoud van een vak.

Het doel van TTO is niet alleen het vergroten van taalvaardigheid. Ook belangrijk is de Europese en internationale oriëntatie: het verwerven van kennis van en inzicht in ontwikkelingen in Europa en de wereld. Dat gebeurt zowel in de lessen bij het vak EIO (Europese en Internationale Oriëntatie) als daarbuiten: via uitwisselingsprogramma’s, studiereizen naar het buitenland en samenwerking met scholen in het Verenigd Koninkrijk en andere Europese landen.

Officieel gecertificeerd als Junior TTO School

Het EP Nuffic ondersteunt, organiseert en controleert de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland. Vertegenwoordigers van het EP Nuffic bezoeken regelmatig de TTO-scholen om vast te stellen of het onderwijs aan de eisen voldoet. Het Wateringse Veld College is in 2007 door het Europees Platform officieel gecertificeerd als ‘TTO Junior School’.

Extra eisen aan leerlingen

Leerlingen die TTO doen, volgen het normale havo- of vwo-programma Daarnaast moeten zij Engels als instructie- en omgangstaal leren beheersen. Daarom stellen wij extra eisen aan leerlingen die voor TTO willen kiezen.
Eén van die eisen is dat een leerling doorzettingsvermogen bezit. Verder moet de leerling zélf gemotiveerd zijn om de uitdaging aan te gaan en een goede taalvaardigheid beheersen. Daarom doen de leerlingen eerst een toelatingstest om geplaatst te kunnen worden in het TTO.

Om tot de havo-tto brugklas toegelaten te worden is een volledig havo- of een havo/vwo-advies nodig. Leerlingen met een volledig vwo-advies kunnen in de vwo-tto brugklas geplaatst worden. Het uiteindelijke advies van de basisschool is dus bepalend voor plaatsing in de brugklas.
We kiezen er bewust voor om de havo/vwo leerlingen in de havo-tto brugklas te plaatsen. De reden hiervan is dat tweetalig onderwijs al een verzwaring is voor leerlingen. Wanneer blijkt dat ze ook nog met hun havo/vwo advies het vwo aan kunnen bovenop het tweetalig onderwijs is opstroom naar 2 vwo-tweetalig zeker mogelijk vanuit 1 havo-tweetalig.

TTO-leerlingen blijven op het Wateringse Veld College tot en met het derde leerjaar in aparte TTO-klassen. In het vierde leerjaar start zowel op havo- als vwo-niveau het IB-programma (International Baccalaureate) voor het vak Engels. Dit programma werkt volgens een internationaal vastgelegde standaard naar een hoog niveau en een extra diploma dat naast het havo- of vwo-diploma toegang biedt tot instellingen voor hoger onderwijs en universiteiten in het buitenland.
Daarnaast biedt het een zeer goede voorbereiding op veel (deels) Engelstalige studies op universiteiten en hbo-instellingen in Nederland.

Kosten

In een TTO-klas gebruiken de leerlingen Engelstalige leer- en werkboeken en leermiddelen en zijn er uitwisselingen en excursies en Engelstalige activiteiten. Er zijn aan een TTO-klas dus meer kosten verbonden. De school draagt zelf een deel van die extra kosten. De ouders vragen wij een extra ouderbijdrage, naast de algemene ouderbijdrage. Het bedrag is voor dit schooljaar vastgesteld op €450,00 per leerling per jaar. Uit deze bijdrage worden de kosten voor reizen naar Engeland, de examenkosten, workshops en overige kosten betaald. Lopende het schooljaar zult u hiervoor een aparte factuur ontvangen via het digitale ouderportaal. Deze factuur mag in termijnen worden betaald.

TTO-flyer